Chính sách bảo hiểm

Tất cả các xe tham gia giao thông đều đã mua Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Trong trường hợp có tai nạn xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho người bị tai nạn, mức tối đa như sau:

 

1. MỨC TNDS ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA

 

- Về người:

 

150 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn.

 

- Về tài sản:

 

100 triệu đồng/ 1 vụ tai nạn.

 

2. MỨC TNDS ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH

 

- Về người:

 

150 triệu đồng/ 1 người/ 1 vụ tai nạn.